Algemene Voorwaarden

Lees deze voorwaarden (“Verkoopsvoorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig door voordat u onze diensten of website gaat gebruiken.


Uw toegang tot en gebruik van de diensten is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en klanten die gebruik maken van onze diensten en producten..
Door onze diensten te gebruiken, stemt u ontegensprekelijk mee in gebonden en akkoord te zijn aan deze Voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid deze door te nemen en/of op te vragen voor aanvang van het gebruik van onze diensten.
ThinkTank Events behoud zich tevens het recht deze voorwaarden ten allen tijde aan te passen.

Deze voorwaarden zijn steeds beschikbaar op onze website

thinktank.events/algemenevoorwaarden.pdf
thinktank.events/algemenevoorwaarden/
Per e-mail of post na aanvraag

ThinkTank Events VOF
Isschotweg 229
2222 Itegem/ Antwerpen
BTW BE 0672 568 108
info@thinktank.events
http://www.facebook.com/thinktankevent
Zaakvoerder
Robby Vernaillen
+32 499 72 30 52

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN THINKTANK EVENTS VOF
Artikel 1. Primauteit van de algemene verkoopsvoorwaarden
Behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die door de dienstverstrekker worden toevertrouwd. Nadere specificaties en afwijkingen maken normalerwijze het voorwerp uit van een bijzondere overeenkomst. Tenzij wanneer dit formeel door de dienstverstrekker werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet uitdrukkelijk werden afgewezen door de dienstverstrekker.

Artikel 2. Offertes
De offertes, die door de dienstverstrekker worden opgesteld, zijn steeds vrijblijvend, zowel wat betreft de prijs en de tarieven, als de leveringstermijn. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, hebben de offertes een geldigheidsduur van 7 dagen. Opdrachten verbinden de dienstverstrekker slechts wanneer deze door laatstgenoemde schriftelijk, door middel van orderbevestiging of betaling van voorschot en/of factuur, worden aanvaard.

Artikel 3. Prestaties en uitvoeringsmodaliteiten
Het geheel van de uit te voeren prestaties en de te maken onkosten maken het voorwerp uit van de bijzondere overeenkomst, of worden naargelang de ontwikkeling van een project en zijn noodwendigheden door de dienstverstrekker voorgesteld en door de opdrachtgever goedgekeurd. De prestaties van de dienstverstrekker betreffen hierbij maar niet uitsluitend, de organisatie, gedeeltelijk of volledig van evenementen, reclame en drukwerken ontwerpen en productie, website ontwerp en ontwikkeling, apps ontwerp en ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van apps en websites wordt soms beroep gedaan op off shore bedrijven. De klant heeft hier kennis van genomen en begrijpt dat TTE als tussenpersoon fungeert voor de vertaling van de noden van de klant en begeleiding van de ontwikkeling naar de ontwikkelaar toe. De opdrachtgever verleent bovendien steeds zijn loyale medewerking en verstrekt alle nodige materialen en benodigde informatie.

Artikel 3b. Materialen en Informatie
Om een project tot een goed einde te brengen is de medewerking van de klant noodzakelijk. Om onze kwaliteit te garanderen bieden wij hiertoe onbeperkte revisies (art 3c). De opdrachtgever verleent steeds zijn loyale medewerking aan het project en verstrekt alle nodige materialen en benodigde informatie.
Indien de opdrachtgever nalaat de benodigde informatie aan te leveren binnen een termijn van 9 dagen is het mogelijk dat bepaalde delen niet kunnen uitgevoerd worden. Wanneer de informatietoevoer en/of communicatie van de klant zijde uitblijft wordt de opdracht na 14 dagen steeds als volledig beschouwd. Het volledig vooropgestelde bedrag is steeds verschuldigd.
De opdracht wordt na deze wachttermijn opgeleverd, indien mogelijk en voor zover deze kon afgewerkt worden. Indien de klant beslist de opdracht vroegtijdig te onderbreken, om welke reden ook, is steeds het volledige bedrag verschuldigd.
Communicatie rond revisies gebeurt steeds per e-mail of sms en worden als rechtsgeldig bewijsmiddel beschouwd. Afspraken die worden gemaakt in persoonlijke gesprekken, al dan niet telefonisch, moeten steeds per e-mail worden samengevat.

Artikel 3c. Onbeperkte revisies
Onder onbeperkte revisies wordt verstaan dat de klant werk mag verbeteren met de nodige bemerkingen waar nodig. Indien zaken voor een 2e maal worden verbeterd gaat het niet meer om een verbetering maar een aanpassing. Het is TTE toegestaan deze aanpassingen in de eindafrekening in rekening te brengen volgens artikel 6.

Artikel 4. Klachten
Klachten worden steeds meegedeeld per aangetekend schrijven. Klachten met betrekking tot het ontwikkeling of ontwerpen dienen te worden meegedeeld binnen de termijn van 10 dagen na de oplevering. Klachten met betrekking tot productie en evenementen dienen binnen 5 dagen na het evenement te worden gemeld. Klachten die niet worden ingediend binnen de voormelde termijnen, kunnen in ieder geval geen aansprakelijkheid meer teweegbrengen in hoofde van de dienstverstrekker. Er wordt in de eerste plaats steeds een constructieve oplossing overwogen. Vaak kunnen bijkomende aanpassingen een oplossing bieden of gaat over een simpele miscommunicatie. Indien een constructieve oplossing onmogelijk wordt geacht door één of beide partijen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klachten worden enkel aanvaard na correcte en tijdige betaling van de tegoeden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
De in de offerte of in de overeenkomst vastgelegde uitvoeringstermijn is van louter indicatieve aard en een overschrijding van deze termijn kan dienvolgens geen aanleiding geven tot enige vergoedingsaanspraak in hoofde van de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van de dienstverstrekker is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst. De dienstverstrekker is ook niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de opdrachtgever of van enige derde. Meer specifiek kan de dienstverstrekker niet aansprakelijk worden gehouden voor het oneigenlijk gebruik van zijn applicaties, ontwikkelingen, ontwerpen of organisaties, noch kan hij verantwoordelijk zijn voor enige vertragingen binnen de ontwikkeling.

Artikel 6. Prijzen en tarieven
Alle door de dienstverstrekker aangerekende prijzen en tarieven zijn exclusief alle Belgische of buitenlandse belastingen en heffingen van enigerlei aard. Deze belastingen en heffingen blijven integraal ten laste van de opdrachtgever. De prijzen zoals vermeld in de offertes die door de dienstverstrekker worden opgesteld, zijn gebaseerd op de lonen, lasten en de kosten zoals deze gelden op het moment dat de offerte werd opgemaakt. Elke verhoging van deze parameters kan een evenredige verhoging van de in de offerte of de in de overeenkomst vastgestelde prijzen met zich meebrengen. Als klant begrijpt u dit en gaat u hier uitdrukkelijk mee akkoord. Bij een orderbedrag onder de 75,00 euro (exclusief BTW), zal er een administratiekost van 7,50 euro aangerekend worden. De prijzen vermeld op de offertes zijn steeds exclusief BTW.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
De facturen van de dienstverstrekker zijn binnen de 7 dagen vanaf de factuurdatum te betalen. In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn voor de laattijdige betaling ten belope van 10% van het factuurbedrag, zonder dat dit bedrag minder dan 125,00 euro kan bedragen. Voornoemde schadevergoeding doet geen afbreuk aan de andere rechten die de dienstverstrekker kan doen gelden voor zowel verdere contractuele en buitencontractuele schade als de vergoeding van verdere invorderingskosten. Laattijdige betaling heeft eveneens als gevolg dat alle verschuldigde facturen op naam van dezelfde opdrachtgever van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden onafhankelijk van hun vervaldag.

Artikel 8. Klachten en betaling
Noch klachten met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening, de uitvoeringstermijn en de gehanteerde prijzen en tarieven, noch enige andere klacht schorsen de betalingsverplichting. Behoudens afwijkingen in de bijzondere overeenkomst, zal er geen enkele creditnota worden uitbetaald dan na vereffening van alle facturen door de dienstverstrekker op naam van de opdrachtgever opgemaakt.

Artikel 9. Retentierecht
De dienstverstrekker kan de teruggave weigeren van alle documenten, stoffen, materialen en gelijk welke voorwerpen die hem in het kader van zijn opdracht zijn overhandigd, tot op het moment van de algehele betaling van alles wat de dienstverstrekker uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Alle door de dienstverstrekker geleverde producten blijven eigendom van de dienstverstrekker tot op het moment van de algehele betaling van alles wat de dienstverstrekker uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen, is de dienstverstrekker zowel ten opzichte van de opdrachtgever, als ten opzichte van enige derde gerechtigd, om zijn eigendomsrecht en de teruggave van de verslagen te vorderen zonder hiervoor in rechte te moeten optreden. Alle hiervoor gedane kosten worden door de dienstverstrekker in rekening gebracht.

Artikel 11. Insolvabiliteit en gelijkgestelde situaties
Elke zelfs tijdelijke aantasting van de solvabiliteit van de opdrachtgever, zoals daar o.a. zijn de verkoop of inbreng van de gehele onderneming of een gedeelte ervan, overlijden, onbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden, vereffening, faillissement, toelating tot een procedure onder de Wet Continuïteit Ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldenregeling of elke andere situatie die samenloop doet ontstaan, brengt dezelfde rechtsgevolgen teweeg als een laattijdige betaling.

Artikel 12. Opzegging en beëindiging
Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de dienstverstrekker die zich het recht voorbehoudt zijn toestemming hiertoe te weigeren. De opzegging wordt per aangetekend schrijven aan de dienstverstrekker gemeld.

Artikel 13. Nietigheid
Wanneer een van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen/ Antwerpen.